บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้ WiPG-1600w 8 ชุด สำหรับห้องประชุมภายในสำนักงาน