Microphone There is 1 product.

ไมโครโฟนสำหรับนักแคสเกมส์ (Game Caster) ทำให้คุณบันทึกเสียงคุณภาพสูง และ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น รีวิว, Walkthrough, Speed run หรือ ใช้บรรยายในงาน E-Sport

กำลังแสดง 1 - 1 จาก1 ชิ้น


  • Model : AM310

    AVerMedia AM310 เป็น USB Microphone สำหรับนักแคสเกมส์ (Game Caster) ทำให้คุณบันทึกเสียงคุณภาพสูง และ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น รีวิว, Walkthrough, Speed run หรือ ใช้บรรยายในงาน E-Sport

กำลังแสดง 1 - 1 จาก1 ชิ้น