WePresent มีอะไรที่เหนือชั้น ในการส่งภาพไร้สาย ?

เนื่องจากเทคโนโลยีส่งภาพไร้สายมีหลากหลายผู้พัฒนะ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาว่าแต่ละเทคโนโลยี มีข้อดี และข้อจำกัดอย่างไร ? เพื่อที่จะสามารถเลือกให้เหมาะกับงาน หรือ เหมาะกับจำนวนผู้ใช้งานได้

HDMI Wireless แบบ Hardware

wireless hdmi

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ หลาย

ข้อดี : มีความเสถียร ปานกลาง-ดีมาก (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม)

ข้อจำกัด : ยังคงต้องใช้สาย HDMI ที่อุปกรณ์ต้นทาง และที่จอแสดงผล

โปรเจคเตอร์แบบ Built-in Wireless

wireless projector

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : มีความเสถียร ปานกลาง-ดีมาก (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)

ข้อจำกัด : ส่วนมากเป็น 3rd party hardware และ software ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ 100% เช่น Android และ iOS อาจ "ส่งหน้าจอไม่ได้" ทำได้เพียงแค่ไฟล์

DLNA : Digital Living Network Alliance

dlna

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : ถูก built-in มาในอุปกรณ์พื้นฐานหลายชนิด เช่น Smart TV

ข้อจำกัด : เป็นการส่งไฟล์ เช่น รูป, เพลง, วิดีโอ ไปแสดงผล แต่ "ไม่ใช่" การส่งหน้าจอจริง ๆ มีความเสถียร น้อย-ปานกลาง เหมาะกับการแสดงวิดีโอระดับ 720p

WiDi : Wireless Display

widi technology

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : สะดวกกับผู้ใช้งานโน๊ตบุ๊ค Windows

ข้อจำกัด : จำกัดที่ Notebook บางรุ่น ที่ต้องใช้ Chipset Display และ Wireless ของ Intel มีความเสถียร ดี รองรับการแสดงวิดีโอในระดับ Full HD ได้

Miracast

miracast technology

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : สะดวกกับผู้ใช้งานระบบ Android

ข้อจำกัด : จำกัด มือถือ บางรุ่น บางยี่ห้อ จำกัด โน๊ตบุ๊ค windows บางรุ่น บางยี่ห้อ (ใช้ชื่อ WiFi Direct) มีความเสถียร ปานกลาง เหมาะสำหรับ ความละเอียด 720p

Airplay

airplay technology

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : สะดวกกับผู้ใช้งานระบบ iOS

ข้อจำกัด : จำกัด อุปกรณ์ที่ต้องเป็น iPad, iPhone, Macbook เท่านั้น มีความเสถียรปานกลาง เหมาะกับการแสดงวิดีโอระดับ 720p

Chromecast

chrome cast technology

จำนวนผู้ใช้งาน : ใช้ผ่านระบบเครือข่ายเท่านั้น

ข้อดี : สะดวกกับผู้ใช้งานระบบ Android

ข้อจำกัด : ไม่รองรับ iOS Airplay จึงไม่สามารถ cast หน้าจอได้  รองรับเฉพาะการ cast Youtube และ Video Streaming บาง App บน iOS เท่านั้น มีความเสถียรดีในโหมดส่งหน้าจอเว็บ รองรับการแสดงวิดีโอในระดับ 1080p/4K ได้

Ezcast

ezcast

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 1 หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : สามารถส่งหน้าจอได้ทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัด : มีความเสถียร น้อย-ปานกลาง ขึ้นอยู่กับ CPU เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ภาพจะแตกหรือค้างไป จนกระทั่งหลุดจากการเชื่อมต่อ

WePresent

wePresent wireless presentation

จำนวนผู้ใช้งาน : 1 ต่อ 64 อุปกรณ์ หรือ ใช้ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อดี : สามารถส่งหน้าจอได้ทุกอุปกรณ์ ทั้ง Windows, Mac, iOS และ Android ไม่ว่าจะจากหน้าเว็บ หรือ จากหน้าจอทั่วไป เช่น Excel, PPT, Video Player ได้ มีความเสถียรดีมาก

ข้อจำกัด : iOS ยังไม่สามารถส่งภาพจาก App Youtube ได้โดยตรง แต่ส่งผ่าน App Google Chrome หรือ App Puffin แทนได้