ตารางช่วยเลือก Seires ของ Basic PDU

basic_pdu_overview_compare.jpg

ตารางช่วยเลือก Seires ของ Eco PDU

eco_pdu_overview_comapre.jpg
pdu_series_overview.jpg

ตารางช่วยเลือกรุ่น Basic PDU แบบ 1U

1u_basic_pdu_compare.jpg

ตารางช่วยเลือกรุ่น Basic PDU แบบ 0U

0u_basic_pdu_compare.jpg

ตารางช่วยเลือกรุ่น Eco PDU แบบ 1U

1u_eco_pdu_compare.jpg

ตารางช่วยเลือกรุ่น Eco PDU แบบ 0U

0u_eco_pdu_compare.jpgpdu_size.jpg

อุปกรณ์เสริม

optional.jpg