Remote Desktop Control

ช่วยให้ผู้บรรยายไม่ต้องเดินกลับไปที่โน๊ตบุ๊คเพื่อเปลี่ยนสไลด์ ระหว่างที่ทำการนำเสนอ/บรรยายผลงาน
เพียงแค่เชื่อมต่อ USB Keyboard, Mouse หรือWireless Mouse Pointer ไว้ที่ wePresent
เพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุม/ใช้งานโน๊ตบุ๊คตนเอง ได้เหมือนอยู่หน้าเครื่อง

ประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเทรนนิ่ง

WiPG-1600W, WiPG-2000S มี OSD Menu เรียกภาพหน้าจอของ PC 4 เครื่อง ได้พร้อมกันในจอเดียว
เพื่อให้ผู้สอน เรียกภาพหน้าจอของผู้เรียน ออกมาตรวจสอบความถูกต้อง, ชี้จุดที่ผิด, ช่วยแก้ไข
หรือ นำมาขยายใหญ่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนคนอื่นๆในห้องดูได้